Regulamin świadczenia usługi CZATeria.pl

OD DNIA 5.11.2020 NASTĄPI ZMIANA REGULAMINU. 

Z REGULAMINEM ŚWIADCZENIA USŁUGI CZATeria.PL OBOWIĄZUJĄCYM OD DNIA 5.11.2020 MOŻESZ ZAPOZNAĆ SIĘ TUTAJ Regulamin świadczenia usługi CZATeria.pl (obowiązujący do dnia 04.11.2020)

I. DEFINICJE

Administrator - osoba upoważniona przez INTERIA.PL do egzekwowania postanowień Regulaminu i nadzoru nad jej wykorzystywaniem przez użytkowników.

INTERIA.PL - GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 5272644300.

Serwis - oprogramowanie komputerowe udostępnione w sieci Internet pod adresem www.czateria.pl dostępne poprzez aplet stworzony w języku Java, HTML5 lub w innej technologii w celu prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Użytkownik - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) a także o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (osoba niepełnoletnia, powyżej 13 roku życia), która zaakceptowała Regulamin i posiada stały Nick bądź tymczasowy Nick.

Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) konta Użytkownika lub w trakcie jednorazowego (tymczasowego) korzystania z Serwisu.

Umowa - umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest korzystanie z Usług i Serwisu.

Usługi - pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.)

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Usługę świadczy GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 5272644300.

2. Kontakt z INTERIA.PL tel.: +48 12 646 27 00], fax.: + 48 12 646 27 10 e-mail: bok@firma.interia.pl, os. Teatralne 9a 31-946 Kraków.

3. Usługa polega na zapewnieniu bezpłatnego dostępu do Serwisu umożliwiającego bezpośrednią komunikację tekstową między użytkownikami, prowadzoną w czasie rzeczywistym, w trybie synchronicznym, z natychmiastową publikacją treści przesyłanych komunikatów a także innych usług

4. Reklamacje co do sposobu i zakresu świadczenia usługi można składać na piśmie lub mailowo na warunkach opisanych w Regulaminie.

5. Usługodawca nie udziela gwarancji, w zakresie dostępności Serwisu jak i dostarczanych informacji będzie świadczyć Usługi ze zwykłą starannością.

6. Z funkcjonalności Serwisu można korzystać za pośrednictwem urządzenia końcowego o następujących minimalnych wymaganiach sprzętowych:

a. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach

b. Pamięć operacyjna: 512MB

c. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit

d. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca

e. Mysz lub inny manipulator + klawiatura

f. Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s

Minimalne wymagania oprogramowania:

a. System Operacyjny: System MS Windows XP i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iOS, SymbianOS, Windows Mobile

b. Przeglądarka internetowa: Najnowsze wersje przeglądarek Internet Explorer, Opera, FireFox, Chrome, Safari

c. Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript

  d. Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

7. Aby korzystać za pośrednictwem urządzenia końcowego z Serwisu, INTERIA.PL udostępnia oprogramowanie apletu, chronione prawem autorskim. Użytkownik może korzystać z czatu w celu odpowiadającym jego przeznaczeniu w Serwisie (wykorzystywanie apletu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, ingerowanie w jego kod źródłowy, udostępnianie podrobionych wersji apletu itp. jest nielegalne i będzie traktowane jako rażące naruszenie Umowy).

8. Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna logująca się do serwisu stałym Nickiem lub bez stałego Nicka (Nick tymczasowy).

9. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji regulaminu:

a. na czas nieokreślony licząc od chwili rejestracji konta Użytkownika - w przypadku Użytkowników posiadających Nick stały,

b.na czas określony od chwili logowania na czas korzystania z Serwisu - w przypadku Użytkowników posiadających Nick tymczasowy.

10. W ramach rejestracji, Użytkownik podaje swój nick oraz hasło. Opcjonalnie podawany jest adres mailowy do przypomnienia hasła

11. Serwis CZATeria może być wykorzystywany tylko zgodnie z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami.

12. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie Serwisu CZATeria do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, niemoralne lub nielegalnych.

13. INTERIA.PL nie inicjuje transmisji, nie dokonuje wyboru odbiorcy danych oraz nie ingeruje i nie wpływa na treść przekazu będącego przedmiotem transmisji, jak również nie dysponuje możliwościami ingerowania w treść przekazu nadawanego przez Użytkowników.

14. INTERIA.PL nie odpowiada za treści nadawane przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu CZATeria. Wyłączną odpowiedzialność za treść oraz charakter przekazu ponosi Użytkownik.

15. INTERIA.PL przestrzega Użytkowników Serwisu przed ujawnianiem jakichkolwiek informacji o charakterze danych osobowych na kanale ogólnym.

III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Umowa o świadczenie usług Serwisu zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku użytkowników bez stałego Nicka umowa rozwiązuje się z chwilą zakończenia korzystania z Serwisu.

2. Niezależnie od powyższego uprawnienia Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług Serwisu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej - mailem wysłanym na podany wyżej adres email - lub w formie pisemnej. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny pod adresem http://p.iplsc.com/-/0003OB2TU7GO14JE.pdf, z tym zastrzeżeniem, że w trakcie procedury rejestracji Użytkownik może zgłosić żądanie świadczenia Usługi i wyrazić zgodę na jej świadczenie pod rygorem utraty prawa do odstąpienia o czym zostanie poinformowany. W takim przypadku prawo do odstąpienia nie przysługuje.

3. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym:

a. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Użytkownika, w tym w razie naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa- po uprzednim ostrzeżeniu Użytkownika przez INTERIA.PL zgodnie z zapisami ust. 7 i nast. poniżej, że w przypadku kontynuowania przez Użytkownika naruszeń zawarta z nim Umowa zostanie wypowiedziana - wypowiedzenie umowy może nastąpić, o ile ostrzeżenie to okaże się bezskuteczne.

b. w każdym czasie w przypadku stwierdzenia rażącego łamania Regulaminu przez Użytkownika lub w związku z decyzją o zaprzestaniu udostępniania Serwisu, o czym użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.

4. Wygaśnięcie zawartej pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL umowy o świadczenie usług Serwisu wiąże się z likwidacją konta Użytkownika i wyrejestrowaniem Użytkownika z Serwisu.

5. INTERIA.PL przysługuje prawo zachowania dla celów dowodowych kopii umieszczonych przez Użytkownika treści przed ich usunięciem ze strony internetowej Serwisu.

6. Usunięcie z Serwisu danych osobowych Użytkownika odbywa się w takim przypadku z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

7. INTERIA.PL zastrzega sobie jednak prawo do banowania (ograniczenia funkcjonalności lub dostępu do Usługi) użytkowników, którzy łamią regulamin/CZATykietę w szczególności użytkowników umieszczających treści epatujące wulgaryzmami, przemocą lub wskazujące na działalność osoby związanej z poszukiwaniem i namawianiem osób nieletnich do aktywności seksualnej.

8. Dobór kary oraz jej długość należy do Administratora Serwisu i zależy od jego oceny konkretnej sytuacji.

9. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zablokowania funkcjonalności prowadzenia rozmów za pośrednictwem Serwisu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności:

a. wprowadzania do Serwisu, innych serwisów INTERIA.PL oraz sieci Internet treści naruszających prawo lub dobra osobiste osób trzecich,

b. publikowania za pośrednictwem udostępnionych funkcjonalności treści o charakterze reklamowym, promocyjnym czy pornograficznym,

c. oferowania odpłatnych pokazów (show) np. w zamian za pieniądze, kod doładowujący, przedmioty materialne, etc.,

d. oferowanie świadczenia odpłatnych (sponsoring) oraz nieodpłatnych usług seksualnych.

10. Szczegółowy opis działań niepożądanych w serwisie CZATeria dostępny jest w CZATykiecie (www.czateria.interia.pl/pomoc/czatykieta).

IV. KORZYSTANIE Z USŁUG ORAZ Z USŁUG PŁATNYCH

1. W ramach Serwisu, INTERIA.PL udostępnia użytkownikom możliwość:

a. bezpośredniej komunikacji tekstowej między użytkownikami, prowadzonej w czasie rzeczywistym, w trybie synchronicznym, z natychmiastową publikacją treści przesyłanych komunikatów w tzw. pokojach tematycznych skupiających użytkowników w ramach określonej tematyki lub w formie rozmowy prywatnej,

2. Serwis służy do wymiany myśli i komunikacji z innymi Użytkownikami, pomyśl zanim wybierzesz pokój. Sprawą Użytkownika jest w jakim pokoju przebywa, INTERIA.PL zastrzega jednak, że w pokojach przeznaczonych dla nieletnich w wieku szkolnym, w przypadku zaobserwowania aktywności osób dorosłych, będzie wypraszać takie osoby z pokoi.

3. Pokoje skupiają Użytkowników zainteresowanych rozmowami określonymi przez nazwy pokoi.

4. W pokojach z kategorii "Pokoje erotyczne", które przeznaczone są dla osób pełnoletnich, ze względu na ich specyfikę, dozwolone są treści nawiązujące do tematyki pokoju, pod warunkiem zachowania umiaru, przestrzegania ogólnie przyjętych zasad społecznych i moralnych oraz przepisów prawa.

5. Niedopuszczalnymi są treści noszące znamiona pornografii nadawane na kanale ogólnym, lub prywatnym, jeżeli ich odbiorca nie życzy sobie oglądania tego typu treści (ekshibicjonizm, masturbacja, współżycie seksualne, obnażanie się, nadawanie filmów pornograficznych itp.) oraz zoofilii i pedofilii. W pozostałych pokojach zabronione jest nadawanie jakichkolwiek treści o charakterze erotycznym.

6. Użytkownik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za faktyczne i prawne następstwa niedochowania warunków Regulaminu, w szczególności za rozpowszechniane przez siebie treści.

7. Korzystanie z Usługi na kanale prywatnym oznacza możliwość prowadzenia komunikacji z wybranym przez Użytkownika innym Użytkownikiem, a komunikacja na kanale ogólnym oznacza możliwość nadawania komunikatów tekstowych w taki sposób, że dostęp do nich ma nieograniczony krąg osób w ramach określonego pokoju tematycznego.

8. Wprowadzając treści do Serwisu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:

a. treści będą dostępne w sieci Internet w ramach wybranego przez Użytkownika kanału publicznego lub prywatnego,

b. ponosi pełną odpowiedzialność za treści zawarte w swoich wypowiedziach oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

c. ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnianie komunikatów zgodnie z prawem. Wszelkie przejawy chamstwa, lżenia, propagowanie treści których zawierają zwroty lub określenia są powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub są uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu.

9. Użytkownik samodzielnie decyduje o tym co chce napisać, INTERIA.PL nie zamawia oraz nie sponsoruje wypowiedzi Użytkowników. Ujawniając jakiekolwiek informacje za pośrednictwem dostępnych w Serwisie Usług, Użytkownik musi mieć świadomość, że nieograniczony krąg osób będzie miał do nich dostęp. W przypadku uzyskania wiarygodnego zgłoszenia prowadzenia działań o powyższym charakterze, Administrator ma prawo usunąć taką osobę z pokoju, lub zablokować jej dostęp do danej Usługi.

10. Użytkownik ma prawo do zaprzestania świadczenia Usługi w dowolnie wybranym przez siebie czasie. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do moderacji i wypraszania zalogowanych on-line Użytkowników, którzy naruszają Regulamin.

V. ADMINISTRATORZY

1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Administratorów Serwisu tj. osób wykonujących przypisane regulaminem uprawnienia w imieniu i na rzecz INTERIA.PL.

2. Zadaniem Administratora oraz Administratora honorowego jest:

a. pomoc Użytkownikom Serwisu,

b. nadzór nad pokojami na kanale ogólnym,

c. rozwiązywanie problemów związanych z Serwisem,

d. animacja zdarzeń i treści w pokoju,

e. łagodzenie sporów między Użytkownikami,

f. przyjmowanie rozmów prywatnych,

g. korzystanie z przysługujących mu narzędzi do utrzymywania porządku w pokojach,

h. wyróżnianie Użytkowników zachowujących się odpowiednio tak zwanym "blue"

3. Administrator obowiązany jest do działania w ramach uprawnień i obowiązków wskazanych w Regulaminie do nadzoru nad sposobem wykorzystywania Serwisu przez Użytkowników.

4. Administrator może dokonać:

a. chwilowego wyproszenia z danego pokoju,

b. zablokowania wypowiedzi Użytkownika w oknie rozmowy ogólnej w pokoju,

c. blokady Nicka,

d. blokady dostępu do danego pokoju lub całego Serwisu.

5. DOBÓR KARY ORAZ JEJ DŁUGOŚĆ NALEŻY DO ADMINISTRATORA I ZALEŻY OD JEGO OCENY KONKRETNEJ SYTUACJI.

VI. OGRANICZENIA TECHNICZNE I MERYTORYCZNE

1. INTERIA.PL nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niej, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych.

2. Z uwagi na charakter Serwisu (serwis społecznościowy), INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za:

a. treści Użytkowników, w tym w szczególności nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania,

b. autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom,

c. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od INTERIA.PL,

d. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,

e. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

f. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od INTERIA.PL.

3. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:

a. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,

b. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn,

c. zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji,

d. do zablokowania danemu Użytkownikowi bądź grupie Użytkowników dostępu do funkcji, lub korzystania z Serwisu na czas nieokreślony z wykorzystaniem technologii cookie lub innej podobnie działającej, w przypadku świadomego lub celowego naruszania Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Serwisu lub korzystania z niego innym Użytkownikom jeżeli inne sankcje opisane w rozdziale 3 ust. 7 i nast. nie przyniosły skutku,

e. do odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie Regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie odstąpienie.

VII. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Serwis jest serwisem społecznościowymi, dlatego panują w nim inne zasady dotyczące funkcjonowania i komunikacji. Zbiory zasad kulturalnego komunikowania wyznacza standard w świetle, którego zachowanie użytkownika będzie określane w świetle regulaminu.

2. Podczas korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu i CZATykiety, która znajduje się na stronie www.czateria.interia.pl/pomoc/czatykieta, tj. zbioru zasad kulturalnego komunikowania w Serwisie udostępnionej na stronach Serwisu.

3. Użytkownik, korzystając z Serwisu, nie będzie wprowadzał do Serwisu INTERIA.PL, oraz sieci Internet treści naruszających prawo lub dobra osobiste osób trzecich.

4. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do umieszczania w nim lub rozsyłania informacji handlowej (tzw. Spam).

5. Użytkownik zobowiązuje się do:

a. przestrzegania Regulaminu,

b. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

c. nie naruszania praw osób trzecich,

d. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

e. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych świadczeń (np. konkursy, sondy internetowe, plebiscyty) o ile takie regulaminy są udostępniane na stronach Serwisu,

f. niewprowadzania do Serwisu oraz sieci Internet treści o bezprawnym charakterze, a w szczególności treści: pornograficznych, powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne, rasistowskie, antysemickie, propagujące przemoc i nienawiść, raniące uczucia religijne,

g. powstrzymywania się od prowadzenia jakiejkolwiek działalności reklamowej, tj. w szczególności promowania towarów i usług, adresów stron www,

h. powstrzymywania się od prowadzenia działalności komercyjnej lub jakiejkolwiek innej działalności sprzecznej z charakterem Serwisu np.: oferowanie przedmiotów do sprzedaży, prowadzenia naboru do pracy, oferowania usług seksualnych,

i. nieujawniania żadnych informacji pozwalających zidentyfikować Użytkownika lub inną osobę, a zwłaszcza: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, numeru komunikatora internetowego, adresu e-mail oraz haseł do kont pocztowych, bankowych oraz innych podobnego rodzaju informacji,

j. rozpowszechniania wyłącznie takich materiałów co do których Użytkownik posiada niezbędne prawa autorskie, a, w przypadku materiałów przedstawiających wizerunek osób, również pisemną zgodę osób, których wizerunek został na tych materiałach zamieszczony. INTERIA.PL może w każdej chwili zażądać wglądu do dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia Użytkownika,

k. powiadamiania INTERIA.PL o wszelkich zauważonych próbach nieuprawnionego pozyskiwania informacji o Użytkownikach, w szczególności, przypadkach podawania się innych Użytkowników za pracowników lub administratorów Serwisu,

l. korzystania z funkcjonalności dostępnych w serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem i charakterem co w szczególności oznacza działanie zgodne z prawem.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana INTERIA.PL w formie pisemnej lub mailowej (umożliwiającej identyfikację wnoszącego jako użytkownika Serwisu) na adres siedziby INTERIA.PL i określać:

a. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika INTERIA.PL,

b. rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy,

c. zarzuty Użytkownika,

d. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,

e. ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Serwisu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

3. INTERIA.PL obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację czy też odmawia jej uznania z powodu o braku podstaw. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz INTERIA.PL przez podmioty, za które INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności, INTERIA.PL przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

IX. POUFNOŚĆ

1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 roku.

2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników określają zapisy wskazane poniżej oraz szczegółowo w odniesieniu do rodzaju Usługi - informacje publikowane dla Użytkownika w panelu Usługi.

3. Administratorem Twoich danych osobowych jest Usługodawca - Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a.

4. Administrator informuje, że na stronach prywatnosc.interia.pl publikuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w tym przydatne dane kontaktowe i teleadresowe. Użytkownik może realizować swoje prawa za pośrednictwem panelu Konta użytkownika, zakładki prywatność lub w dowolnej innej wybranej przez siebie formie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. INTERIA.PL dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.

3. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.

4. Regulamin może ulec zmianie na warunkach określonych w Regulaminie.

5. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:

a. zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną przez INTERIA.PL wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy użytkownikiem a INTERIA.PL lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,

b. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa,

c. zmiany zakresu i/lub sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych usług.

6. O zmianach Regulaminu Użytkownicy posiadający Nick stały będą informowani na 30 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, przez INTERIA.PL drogą elektroniczną za pomocą jednej z poniższych metod komunikowania się:

a. mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w związku z rejestracją w Serwisie - w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL - drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu,

b. w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Użytkownikowi w trakcie logowania się przez niego na swoje konto w Serwisie - w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL - drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu.

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.

8. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: czat@firma.interia.pl lub zgłaszać listownie na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp.k. , Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków z dopiskiem "CZATeria".

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2018 roku, a w stosunku do Użytkowników, z którymi zostały zawarte Umowy z dniem 25 maja 2018 roku.

Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Użytkownika będącego  Konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Interia.pl a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru. 

Konsument ma prawo skorzystać z platformy internetowego rozwiązywania sporów (ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006.2004 i dyrektywy 2009/22/WE. Poniżej wskazujemy link do platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL oraz nasz adres email: czat@firma.interia.pl

Regulamin do pobrania >>

Informacje dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych