Regulamin świadczenia usługi CZATeria.pl

 Regulamin świadczenia usługi CZATeria.pl

I. DEFINICJE 

Administrator - osoba upoważniona przez INTERIA.PL do egzekwowania postanowień Regulaminu i nadzoru nad jej wykorzystywaniem przez Użytkowników.

INTERIA.PL - INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kotlarska, 31-539 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0001009169, NIP 6772118727.

Serwis - oprogramowanie komputerowe udostępnione w sieci Internet pod adresem www.czateria.pl dostępne poprzez aplet stworzony w języku Java, HTML5 lub w innej technologii w celu prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym lub za pośrednictwem aplikacji udostępnianej przez INTERIA.PL dedykowanej dla urządzeń mobilnych.

Użytkownik - osoba fizyczna deklarująca wiek powyżej 18 roku życia, która zaakceptowała Regulamin i posiada stały Nick bądź tymczasowy Nick.

Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) konta Użytkownika lub w trakcie jednorazowego (tymczasowego) korzystania z Serwisu.

Umowa - umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest korzystanie z Usług i Serwisu. Usługi - pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.).

CZATykieta - zbiór zasad komunikowania się na kanałach ogólnych oraz w trakcie rozmów prywatnych, który obowiązuje w Serwisie i dostępny jest pod następującym adresem internetowym: https://czateria.interia.pl/pomoc

II. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG 

1. Usługi świadczy INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0001009169, NIP 6772118727.

2. Kontakt z INTERIA.PL tel.: +48 12 646 27 00, fax.: + 48 12 646 27 10 e-mail: bok@firma.interia.pl, ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków.

3. Usługa polega na zapewnieniu dostępu do Serwisu umożliwiającego bezpośrednią komunikację tekstową między Użytkownikami, prowadzoną w czasie rzeczywistym, w trybie synchronicznym, z natychmiastową publikacją treści przesyłanych komunikatów a także innych usług. INTERIA.PL jest uprawniona do określania warunków dołączania do pokojów rozmów dostępnych w Serwisie, w tym decydowania o udostępnianiu pokojów rozmów wyłącznie dla Użytkowników korzystających z Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub wyłącznie dla Użytkowników korzystających z Serwisu za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

4. Reklamacje co do sposobu i zakresu świadczenia Usługi można składać na piśmie lub mailowo na warunkach opisanych w rozdz. VIII Regulaminu.

5. INTERIA.PL nie udziela gwarancji, w zakresie dostępności Serwisu jak i dostarczanych informacji. INTERIA.PL świadczy usługę ze zwykłą starannością i ponosi odpowiedzialność za zgodność świadczenia Usługi z Umową.

6. Z Serwisu można korzystać za pośrednictwem urządzenia końcowego o następujących minimalnych wymaganiach sprzętowych:

a. dostęp do sieci Internet,

b. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie - w przypadku pokojów rozmów udostępnianych przez INTERIA.PL za pośrednictwem przeglądarki internetowej,

c. system operacyjny Android w wersji co najmniej 5.0 - w przypadku pokojów rozmów udostępnianych przez INTERIA.PL za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

7. Aby korzystać za pośrednictwem urządzenia końcowego z Serwisu, INTERIA.PL udostępnia Użytkownikom oprogramowanie Serwisu, chronione prawem autorskim, które może być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie w celu korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem. Wykorzystywanie oprogramowania w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, ingerowanie w jego kod źródłowy, udostępnianie podrobionych wersji oprogramowania i inne podobne działania są zakazane i będzie traktowane jako rażące naruszenie Umowy.

8. Użytkownik może korzystać z Serwisu logując się za pomocą Nicka stałego lub Nicka tymczasowego. Posiadanie Nicka stałego wymaga rejestracji Nicka w Serwisie zgodnie z instrukcjami udostępnianymi w Serwisie.

9. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji regulaminu:

a. na czas określony - 730 dni kalendarzowych licząc od chwili rejestracji Nicka Użytkownika - w przypadku Użytkowników posiadających Nick stały z zastrzeżeniem, że każde kolejne skorzystanie z Serwisu powoduje, że okres obowiązywania Umowy, o którym mowa powyżej, będzie liczony na nowo od daty zakończenia ostatniego korzystania z Serwisu przez użytkownika posiadającego Nick stały

b. na czas określony od chwili logowania na czas korzystania z Serwisu - w przypadku Użytkowników posiadających Nick tymczasowy.

10. W ramach rejestracji Nicka stałego, Użytkownik podaje nazwę Nicka oraz hasło. Opcjonalnie podawany jest adres mailowy do przypomnienia hasła.

11. Rejestracja Nicka stałego wymaga jego aktywacji za pomocą metod udostępnionych w Serwisie, w tym internetowych transakcji płatniczych oraz usług o podwyższonej opłacie polegających na wysłaniu Użytkownikowi przez operatora telekomunikacyjnego za pośrednictwem wiadomości SMS kodu na numer wskazany przez Użytkownika, którego wykorzystanie na stronach Serwisu umożliwia otrzymanie świadczenia dodatkowego wskazanego na stronach Serwisu (usługa direct billing).

12. Koszty skorzystania z usług aktywacji, o których mowa w ust. 11 powyżej, są udostępniane każdorazowo uwidocznione w Serwisie. Podane na stronie ceny zawierają odpowiednią stawkę VAT we wszystkich sieciach telefonii komórkowej. Opłata za skorzystanie z Usługi o podwyższonej opłacie nie podlega zwrotowi. Faktury za skorzystanie z usług aktywacji, o których mowa w ust. 11 powyżej wystawia bezpośrednio operator telekomunikacyjny za usługi świadczone w ramach działalności telekomunikacyjnej.

13. Aktywacja Nicka stałego za pośrednictwem usług direct billing jest dostępna dla Użytkowników telefonów komórkowych, którzy są abonentami następujących dostawców usług telekomunikacyjnych:

a. Orange Polska S.A. (sieć Orange), b. Polkomtel sp. z o.o. (sieć PLUS), c. T-Mobile Polska S.A. (sieć T-Mobile), d. P4 sp. z o.o. (sieć PLAY), o ile ww. Użytkownicy mają możliwość korzystania z usług telekomunikacyjnych bez ograniczeń mogących mieć wpływ na dostępność usługi oraz posiadają dostęp do sieci Internet oraz możliwość korzystania z usług typu direct billing.

14. Z Serwisu oraz Usług można korzystać wyłącznie zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami.

15. INTERIA.PL nie inicjuje transmisji, nie dokonuje wyboru odbiorcy danych oraz nie ingeruje i nie wpływa na treść przekazu będącego przedmiotem transmisji dotyczącej przekazu treści nadawanych przez Użytkowników. Powyższe nie wyklucza przyjęcia przez INTERIA.PL wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego środków mających na celu wykrywanie, identyfikację i zwalczanie treści niezgodnych z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym wykorzystywania zautomatyzowanych narzędzi do prowadzenia takich działań.

16. Z uwagi na świadczenie w ramach Serwisu usług komunikacji interpersonalnej będących usługami pośrednimi, INTERIA.PL nie odpowiada za treści rozpowszechniane przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu. Wyłączną odpowiedzialność za treść oraz charakter przekazu ponosi Użytkownik.

17. INTERIA.PL przestrzega Użytkowników Serwisu przed ujawnianiem jakichkolwiek informacji o charakterze danych osobowych na kanałach ogólnym.

III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY 

1. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku Użytkowników korzystających z Nicka tymczasowego Umowa rozwiązuje się z chwilą zakończenia korzystania z Serwisu.

2. Niezależnie od powyższego uprawnienia Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej - mailem wysłanym na adres email wskazany w rozdz. X ust. 8 Regulaminu - lub w formie pisemnej. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny pod adresem http://p.iplsc.com/-/0003OB2TU7GO14JE.pdf.

3. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym:

a. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Użytkownika, w tym w razie naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, CZATykiety lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b. w związku z decyzją o zaprzestaniu udostępniania Serwisu, o czym użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.

4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy oznacza usunięcie Nicka stałego i wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu.

5. INTERIA.PL przysługuje prawo zachowania dla celów dowodowych kopii treści wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu.

6. Usunięcie z Serwisu danych osobowych Użytkownika odbywa się w takim przypadku z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

7. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zablokowania funkcjonalności prowadzenia rozmów za pośrednictwem Serwisu w wobec Użytkowników dopuszczających się naruszenia Regulaminu lub CZATykiety, w tym w szczególności:

a. wprowadzanie do Serwisu, innych serwisów INTERIA.PL oraz sieci Internet treści naruszających prawo lub dobra osobiste osób trzecich,

b. publikowanie za pośrednictwem udostępnionych funkcjonalności treści o charakterze reklamowym, promocyjnym czy pornograficznym,

c. oferowanie odpłatnych pokazów (show) np. w zamian za pieniądze, kod doładowujący, przedmioty materialne, etc.,

d. oferowanie świadczenia odpłatnych (sponsoring) oraz nieodpłatnych usług seksualnych,

e. publikacja treści epatujących wulgaryzmami, przemocą lub wskazujące na działalność osoby związanej z poszukiwaniem i namawianiem osób nieletnich do aktywności seksualnej,

f. nawoływanie do nienawiści, publikacja treści o charakterze terrorystycznym, niezgodnych z prawem treści dyskryminujących, treści przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, cyberstalking.

8. Działania, o których mowa w ust. 7 powyżej, mogą być podejmowane w imieniu INTERIA.PL przez Administratorów.

IV. KORZYSTANIE Z SERWISU 

1. W ramach Serwisu INTERIA.PL udostępnia użytkownikom możliwość bezpośredniej komunikacji tekstowej między Użytkownikami, prowadzonej w czasie rzeczywistym, w trybie synchronicznym, z natychmiastową publikacją treści przesyłanych komunikatów w tzw. pokojach tematycznych skupiających użytkowników w ramach określonej tematyki lub w formie rozmowy prywatnej.

2. Pokoje rozmów udostępniane w Serwisie na zasadach określonych w rozdz. II ust. 3 Regulaminu skupiają Użytkowników zainteresowanych rozmowami określonymi przez nazwy pokoi.

3. Korzystanie z Serwisu na w rozmowie prywatnej oznacza możliwość prowadzenia komunikacji z wybranym przez Użytkownika z innym Użytkownikiem, a komunikacja na pokoju oznacza możliwość nadawania komunikatów tekstowych w taki sposób, że dostęp do nich ma nieograniczony krąg osób w ramach określonego pokoju tematycznego.

4. W pokojach z kategorii "Pokoje erotyczne", ze względu na ich specyfikę, dozwolone są treści nawiązujące do tematyki pokoju, pod warunkiem zachowania umiaru, przestrzegania ogólnie przyjętych zasad społecznych i moralnych oraz przepisów prawa. W pozostałych pokojach zabronione jest nadawanie jakichkolwiek treści o charakterze erotycznym.

5. Zabronione jest przesyłanie treści noszących znamiona pornografii w komunikatach przesyłanych w pokojach tematycznych, albo w rozmowie prywatnej, jeżeli ich odbiorca nie życzy sobie oglądania tego typu treści (ekshibicjonizm, masturbacja, współżycie seksualne, obnażanie się, nadawanie filmów pornograficznych itp.), oraz zoofilii i pedofilii.

6. Użytkownik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za faktyczne i prawne następstwa niedochowania warunków Regulaminu, w szczególności za rozpowszechniane przez siebie treści.

7. Wprowadzając treści do Serwisu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:

a. treści będą dostępne w sieci Internet w ramach wybranego przez Użytkownika pokoju tematycznego lub rozmowy prywatnej,

b. ponosi pełną odpowiedzialność za treści zawarte w swoich wypowiedziach oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

c. ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnianie komunikatów zgodnie z prawem.

8. Użytkownik samodzielnie decyduje o tym jaki komunikat chce wprowadzić do Serwisu, INTERIA.PL nie zamawia oraz nie sponsoruje wypowiedzi Użytkowników. Ujawniając jakiekolwiek informacje za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik musi mieć świadomość, że  pozostali Użytkownicy korzystający z Serwisu będą mieli do nich dostęp.


V. ADMINISTRATORZY 

1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Administratorów wykonujących przypisane Regulaminem uprawnienia w imieniu INTERIA.PL.

2. Zadaniem Administratora jest:

a. pomoc Użytkownikom,

b. rozwiązywanie problemów Użytkowników związanych z Serwisem,

c. animacja zdarzeń i treści w pokojach na kanale ogólnym,

d. łagodzenie sporów między Użytkownikami,

e. przyjmowanie rozmów prywatnych od innych Użytkowników,

f. korzystanie z przysługujących mu narzędzi do utrzymywania porządku i kultury dyskusji w pokojach na kanale ogólnym,

g. wyróżnianie Użytkowników zachowujących się odpowiednio tak zwanym "blue"

3. Administrator obowiązany jest do działania w ramach uprawnień i obowiązków wskazanych w Regulaminie do nadzoru nad sposobem wykorzystywania Serwisu przez Użytkowników.

4. Administrator może dokonać:

a. chwilowego wyproszenia z danego pokoju,

b. zablokowania wypowiedzi Użytkownika w oknie rozmowy ogólnej w pokoju,

c. blokady Nicka,

d. blokady dostępu do danego pokoju lub całego Serwisu.

5. DOBÓR KARY ORAZ JEJ DŁUGOŚĆ NALEŻY DO ADMINISTRATORA I ZALEŻY OD JEGO OCENY KONKRETNEJ SYTUACJI.

VI. OGRANICZENIA TECHNICZNE I MERYTORYCZNE 

1. INTERIA.PL nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niej, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych.

2. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za:

a. treści Użytkowników, w tym w szczególności nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania,

b. autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom,

c. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od INTERIA.PL,

d. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,

e. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

f. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od INTERIA.PL,

g. za należyte wykonanie usług przez operatorów płatności internetowych transakcji płatniczych dokonywanych w celach związanych z korzystaniem z Serwisu.

3. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:

a. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w całości lub w części w celu jego rozbudowy lub konserwacji,

b. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn,

c. zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji,

d. do zablokowania danemu Użytkownikowi bądź grupie Użytkowników dostępu do funkcji, lub korzystania z Serwisu na czas nieokreślony z wykorzystaniem technologii cookie lub innej podobnie działającej, w przypadku świadomego lub celowego naruszania Regulaminu.

4. INTERIA.PL zastrzega, że z uwagi na charakter świadczonej usługi, ograniczeniom technologicznym podlegają warunki przetwarzania danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkowników. W związku z powyższym zgłoszenia Użytkowników dotyczące zachowań innych Użytkowników, którym zarzuca się niezgodność z Regulaminem, z uwagi na upływ czasu i brak dalszego przetwarzania tych danych przez INTERIA.PL mogą nie być możliwe do weryfikacji i podjęcia decyzji przez INTERIA.PL zgodnie z oczekiwaniami Użytkownika dokonującego zgłoszenia. Z powyższych względów wszelkie zgłoszenia dotyczące zachowań Użytkowników w Serwisie powinny być dokonywane do INTERIA.PL niezwłocznie po zaistnieniu tych zachowań, nie później jednak niż 7 dni od momentu wprowadzenia objętych zgłoszeniem treści do Serwisu.

VII. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 

1. Zakazane jest wprowadzanie do Serwisu oraz sieci Internet treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich. Zabronione jest przesyłanie do Serwisu treści, o których mowa w rozdz. III ust. 7 Regulaminu. Wszelkie przejawy chamstwa, lżenia, propagowanie treści których zawierają zwroty lub określenia są powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub są uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu, są zabronione.

2. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do umieszczania w nim lub rozsyłania informacji handlowej oraz innej o podobnym charakterze (tzw. spam).

3. Użytkownik zobowiązuje się do:

a. przestrzegania Regulaminu,

b. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

c. nie naruszania praw osób trzecich,

d. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

e. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z Regulaminu oraz pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych świadczeń (np. konkursy, sondy internetowe, plebiscyty), o ile takie regulaminy są udostępniane na stronach Serwisu,

f. niewprowadzania do Serwisu oraz sieci Internet treści o bezprawnym charakterze, a w szczególności treści: pornograficznych, powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne, rasistowskie, antysemickie, propagujące przemoc i nienawiść, raniące uczucia religijne,

g. powstrzymywania się od prowadzenia jakiejkolwiek działalności reklamowej, tj. w szczególności promowania towarów i usług, adresów stron www,

h. powstrzymywania się od prowadzenia działalności komercyjnej lub jakiejkolwiek innej działalności sprzecznej z charakterem Serwisu np.: oferowanie przedmiotów do sprzedaży, prowadzenia naboru do pracy, oferowania usług seksualnych,

i. nieujawniania żadnych informacji pozwalających zidentyfikować Użytkownika lub inną osobę, a zwłaszcza: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, numeru komunikatora internetowego, adresu e-mail oraz haseł do kont pocztowych, bankowych oraz innych podobnego rodzaju informacji,

j. rozpowszechniania wyłącznie takich materiałów, co do których Użytkownik posiada niezbędne prawa, a, w przypadku materiałów przedstawiających wizerunek osób, również pisemną zgodę osób, których wizerunek został na tych materiałach zamieszczony (INTERIA.PL może w każdej chwili zażądać wglądu do dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia Użytkownika),

k. powiadamiania INTERIA.PL o wszelkich zauważonych próbach nieuprawnionego pozyskiwania informacji o Użytkownikach, w szczególności, przypadkach podawania się innych Użytkowników za pracownikówINTERIA.PL lub Administratorów, l. korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem i charakterem co w szczególności oznacza działanie zgodne z prawem.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy powinna zostać przesłana INTERIA.PL w formie pisemnej lub mailowej (umożliwiającej identyfikację wnoszącego jako użytkownika Serwisu) na adres siedziby INTERIA.PL i określać:

a. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako użytkownika usług INTERIA.PL,

b. rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy,

c. zarzuty Użytkownika,

d. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,

e. ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Serwisu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

3. INTERIA.PL zobowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację czy też odmawia jej uznania z powodu braku zasadności. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz INTERIA.PL przez podmioty, za które INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności, INTERIA.PL przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

4. Użytkownik będący konsumentem, który nie jest zadowolony z rozstrzygnięcia przez INTERIA.PL złożonej przez siebie reklamacji, ma możliwość skorzystania z europejskiej platformy ODR (adres internetowy: http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

5. Z uwagi na fakt, że INTERIA.PL nie jest obowiązana na podstawie odrębnych przepisów do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów, udział INTERIA.PL w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest możliwy, o ile INTERIA.PL wyrazi wobec takiego użytkownika zgodę na udział w takim postępowaniu.

IX. POUFNOŚĆ 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników dla celów świadczenia Usług w ramach Serwisu jest INTERIA.PL.

2. INTERIA.PL przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Zasady dotyczące przetwarzania przez INTERIA.PL danych osobowych Użytkowników określają postanowienia wskazane w Regulaminie oraz informacje udostępnione w Serwisie.

4. W INTERIA.PL został powołany został inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować pocztą elektroniczną na adres e-mail: IOD@firma.interia.pl lub pocztą tradycyjną na adres: INTERIA.PL sp. z o.o., Inspektor Ochrony Danych, ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków.

5. Użytkownik ma prawo w odniesieniu do swoich danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, do:

a. dostępu do danych, informacji o procesie ich przetwarzania oraz do uzyskania kopii danych,

b. sprostowania danych,

c. usunięcia danych,

d. ograniczenia przetwarzania,

e. otrzymania danych i ich przenoszenia,

f. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych,

g. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. INTERIA.PL informuje, że na stronach internetowych pod adresem prywatnosc.interia.pl publikuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym przydatne dane kontaktowe i teleadresowe oraz funkcjonalności umożliwiające realizację praw osób, których dane dotyczą.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. INTERIA.PL dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie Usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.

3. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.

4. Regulamin może ulec zmianie na warunkach określonych w Regulaminie.

5. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:

a. zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną przez INTERIA.PL wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy użytkownikiem a INTERIA.PL lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,

b. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa,

c. zmiany zakresu i/lub sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych usług.

6. O zmianach Regulaminu Użytkownicy posiadający Nick stały będą informowani na 30 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, przez INTERIA.PL drogą elektroniczną za pomocą jednej z poniższych metod komunikowania się:

a. mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w związku z rejestracją w Serwisie - w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL - drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL ulega wypowiedzeniu ze skutkiem z chwilą złożenia oświadczenia, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu,

b. w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Użytkownikowi po zalogowaniu się przez niego na swoje konto w Serwisie - w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL - drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL ulega wypowiedzeniu ze skutkiem z chwilą złożenia oświadczenia, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu.

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.

8. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: czat@firma.interia.pl lub zgłaszać listownie na adres: INTERIA.PL sp. z o.o., ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków z dopiskiem "CZATeria".

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2024 roku, z zastrzeżeniem Użytkowników, którzy zawarli Umowę po dniu 15 stycznia 2024 roku, dla których obowiązuje od dnia 16 stycznia 2024 roku.

Informacje dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych